เทพยุทธ์เซียน Glory เล่ม 1 - PDF free download eBook

Cover of เทพยุทธ์เซียน Glory เล่ม 1
  • Verified: Mon, Apr 22, 2019
  • Published: 21.01.2019
  • Views: 30
    • Tags:

Introduction

เรืองราวเลาถึงเกม Glory ซึงเปนเกมแนว MMORPG ซึงเปนเกมทีไดรับความนิยมทีสุดแหงยุค สามารถเลนเปนอาชีพและทำเงินได "Glory" คือเกมออนไลนทีไดพัฒนาสูกีฬา E-Sport มีสมาพันธลีกอาชีพรองรับ...

read more

Details of เทพยุทธ์เซียน Glory เล่ม 1

Original Title
เทพยุทธ์เซียน Glory เล่ม 1
First Published
2014 year
Edition Format
Paperback
Number of Pages
560 pages
Book Language
Thai
Ebook Format
PDF, EPUB

Some brief overview of this book

เรืองราวเลาถึงเกม Glory ซึงเปนเกมแนว MMORPG ซึงเปนเกมทีไดรับความนิยมทีสุดแหงยุค สามารถเลนเปนอาชีพและทำเงินได "Glory" คือเกมออนไลนทีไดพัฒนาสูกีฬา E-Sport มีสมาพันธลีกอาชีพรองรับ จัดการแขงขันอยางมีระบบ เยียชิว ยอดฝีมือผูลึกลับแหงวงการ ผูเคยควาแชมปสามสมัยใหกับสโมสรเจียซือตนสังกัด ไดประกาศวางมือกะทันหัน เปนผลให "อีเยียจือชิว" ตัวละครระดับเทพทีเขาปันขึนมากับมือ ตองตกไปสูผูสืบทอ เรื่องราวเล่าถึงเกม Glory ซึ่งเป็นเกมแนว MMORPG ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งยุค สามารถเล่นเป็นอาชีพและทำเงินได้ "Glory" คือเกมออนไลน์ที่ได้พัฒนาสู่กีฬา E-Sport มีสมาพันธ์ลีกอาชีพรองรับ จัดการแข่งขันอย่างมีระบบ เยี่ยชิว ยอดฝีมือผู้ลึกลับแห่งวงการ ผู้เคยคว้าแชมป์สามสมัยให้กับสโมสรเจียซื่อต้นสังกัด ได้ประกาศวางมือกะทันหัน เป็นผลให้ "อี๋เยี่ยจือชิว" ตัวละครระดับเทพที่เขาปั้นขึ้นมากับมือ ต้องตกไปสู่ผู้สืบทอดคนใหม่ที่หนุ่มกว่า! ทว่าการวางมือของเขา กลับไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ และด้วยข้อบังคับของสัญญา ทำให้เขาต้องจากมาตัวเปล่า เมื่อผ่านมาเจออินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านเป็นแฟนพันธุ์แท้กลอรี่ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานกะดึก เขาจึงยื่นสมัครงานอย่างไม่ลังเล ประจวบเหมาะกับระบบเกมกำลังจะเปิดให้บริการเซิฟเวอร์ใหม่ มหาเทพสมญานามตำราสอนแห่งวงการลีกอาชีพ จึงได้ฤกษ์จุติอีกครา เพื่อกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ ให้ยุทธภพแห่งกลอรี่ต้องสะท้านสะเทือน!

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip